Privacy statement

Algemene bepalingen

Dit is het privacystatement van Stichting Deltametaal met de daarbij behorende business units en entiteiten die zich bezighouden met diensten ophet gebied van arbeid, arbeidsbemiddelingen opleidingen. Het betreft hier (onder meer) de business units DMjob, DMzzp, DMmetalent, DMperspectief, Matrixs en DMpersoneel, waarbij een business unituit meerdere entiteiten kan bestaan (bijvoorbeeld Stichting Instroom Metaalbewerking (SIM), Stichting Instroom en Opleiding Metaal (SIOM) en Stichting Metalektro Instroom Deltametaal(SMID)).

Daar waar in dit privacystatement Deltametaal staat, wordt bedoeld Stichting Deltametaal, evenals de business units en werkmaatschappijen waarover Stichting Deltametaal het beheer heeft. Stichting Deltametaal met haar business units en werkmaatschappijen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en houdt kantoor aan de Stationsweg 78 te (2991CM) Barendrecht.

Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Deltametaal verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de relevante administratieve systemen van  Deltametaal. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen. Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en webpagina’ bezoekt, de regio van waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoevaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookie statement zoals dat op onze website(s) staat.

Onze website(s) kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Gegevens die wij verwerken van flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers

Persoonsgegevens die Deltametaal van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

1. om de geldende wet-en regelgeving na te kunnen komen

2. om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels/arbeids-bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim-en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren

3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgeversen/of relaties

4. om u te bemiddelen naa werk,u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière-en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden,u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen

5. om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen

6. om te beoordelen of er in uw situatie mogelijk sprake is van recht op een (premie)korting en/of subsidie

7. om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen

8. om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online)testen en testresultaten te kunnen genereren

9. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Deltametaal aanbiedingen te kunnen doen

10. voor management doeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid

11. om u toegang  te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-en mijnomgevingen,(selfservice)portals en ons intranet

12. om u te  informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Deltametaal verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum-en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en 
scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, Burger service Nummer (BSN), salarisgegevens, (kopie)werkvergunningen (kopie)verblijfsvergunning. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web-en zogenaamde ‘mijn-omgevingen’, (selfservice) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door onsverwerkt.

Deltametaal kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronderbewerkers). Daarnaast kan Deltametaal uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daar toetoestemming van u heeft gekregen. Verder kan Deltametaal uw profiel of curriculum vitae, nadat u daar voor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of verstrekken aan en communiceren met relaties, eventueel aangevuld met de testresultaten van door u (online) uitgevoerde testen.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat.

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw eventuele arbeid gerelateerde beperkingen, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonderre-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen.


Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet-en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim-en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) definanciëleverslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Deltametaal heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Deltametaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich terzake aan de geldende wet-en regelgeving.

Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties

Persoonsgegevens die Deltametaalvan werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële)relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening
  2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
  3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
  4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld viae-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines)en om u aanbiedingen te kunnen doen
  5. om geldende wet-en regelgeving na te kunnen komen
  6. om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranet omgevingen
  7. om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Deltametaal verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt omtoegang te verkrijgen tot onze besloten web-en zogenaamde ‘mijn-omgevingen, (selfservice) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Deltametaal kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Deltametaal kan deze gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Deltametaal deze gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Deltametaal het bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet-en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet-en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, ’financiële-, verzuim-en/of salarisadministratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting-en subsidieregelingen.


Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Deltametaal heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Deltametaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich terzake aan de geldende wet-en regelgeving.

Beveiliging

Deltametaal spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Deltametaal, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevensvoor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Deltametaal kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Deltametaal voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten.

Inzage recht

U kunt ons op elk gewenst moment via privacy@deltametaal.nl dan wel per brief (Stichting Deltametaal, t.a.v. Contactpersoon Gegevensbescherming, Postbus 201, 2990 AE Barendrecht) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacystatement of de manier waarop Deltametaal uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via privacy@deltametaal.nl, dan wel door een brief te sturen naar Stichting Deltametaal, t.a.v .Contactpersoon Gegevensbescherming, Postbus 201, 2990 AE Barendrecht. Wij streven er naar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen privacystatement

Deltametaal kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via de website(s) van Deltametaal te raadplegen.

Website

1. Deltametaal is verantwoordelijk voor de exploitatie van de onderstaande websites:

www.deltametaal.nl

www.dmjob.nl

www.dmzzp.nl

www.metalent.nl

www.dmperspectief.nl

www.werkmaker.nl

www.matrixs.nl

2. De websites van Deltametaal zijn openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de website aanwezige portal(s).

3. Websites van Deltametaal kunnen worden bezocht zonder uw persoonsgegevens aan Deltametaal door te geven.

Verwijzingen en links

De websites van Deltametaal bevatten mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Deltametaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik logbestanden

De websites van Deltametaal verzamelen automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatieomtrent de bezoekers van haar websites, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van betrokkene, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar de websites van Deltametaal, uw IP-adres van de Internet Service Provider, uw besturingssysteem, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die u heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat u doorstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de websites en om de websites en dienstverlening van Deltametaal te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op onze website(s) worden verschillende cookies gebruikt. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die onze website(s) gebruiken.

Functionelecookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website(s) naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers-en voorkeursinstellingen van u te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website(s) te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website(s).

Social media cookies

Informatie op de websites kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de websites aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media button te klikken, wordt u door-geleid naar de websites van die social media partij. Voor het gebruik van de cookies van socialmediapartijen verwijzen wij u naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
 

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website(s). Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de websitesbezoeken, op welk tijdstip de websites en webpagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de websites bezoekt, via welke andere websites de bezoeker op de websites is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers. U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw hardware worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies geplaatst omdat deze nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de websites. Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst. Wanneer u ervoor kiest om met behulp van uw browserinstellingen aan te geven dat u niet (langer) wilt dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op uw hardware worden geplaatst, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website(s) beïnvloeden.